Naše filozofie

ZAHRADNICTVÍ BÍLÝ JEDNOROŽEC

Vzhledem ke změnám v klimatu i v mezilidských vztazích, jeví se jako důležité vybudovat zemědělskou farmu, kde se pokusíme ukázat, jak lze některé podmínky života ovlivnit a za přispění starých zemědělských zkušeností i nejnovějších poznatků techniky jít cestou trvale udržitelného života na zemi.

Hlavní směry snahy:

  1. Dosáhnout v málem měřítku, ale prokazatelně, že zemědělec může ovlivnit klimatické podmínky. Zapojí-li se do změny všichni zemědělci včetně ostatních obyvatel, pak i v měřítku celonárodním.
  2. Pro zdravý život člověka je nezbytné pěstovat a konzumovat zdravé a neškodící potraviny. Je třeba pochopit, že to je stejně důležité  a možná důležitější, než snaha o nápravu špatného zdravotního stavu populace kladením důrazu na medicínu.
  3. Důležitým prvkem zdravého života bude i udržení a znovu vytvoření čistého ovzduší a životního prostředí, nekontaminovaného spalinami, odpadky, prašností a splachy.
  4. Podmínkou trvale udržitelného života je také nutnost znovunabytí lidské pokory, zlepšení vzájemných vztahů, návratu ke starým dobrým tradicím a k citlivému zacházení s přírodou.Jak se chceme pokusit uvedeného dosáhnout:

Změna klimatu.

Podmínkou změny klimatu na farmě je zadržování srážkové vody v půdě zvětšením půdní jímavosti i shromažďováním dešťových srážek v nádržích k zálivce. Od roku 2004, kdy jsme začali s výstavbou farmy, se nám podařilo dosáhnout významné změny. Nad plochou zahradnictví - čtyři ha v jižním svahu, z počátku velmi trpící přísušky, jsme vysadili ke 2,6 ha starého lesa 10 ha nového smíšeného, nyní ve stáří 9 a 6 roků. Nad tímto novým lesem jsme vyseli další plochu 13 ha jetelotrávy. Všechny uvedené plochy hnojíme pravidelně pouze našimi komposty, obděláváme je lehkými stroji, neutužujícími půdní strukturu. Došlo k výrazné změně hydrologických podmínek v ploše zahradnictví, pro pěstování zeleniny postačuje pouze kapková závlaha sluncem ohřátou vodou spádem, z nádrže 45m3, umístěné v horní časti svahu zahradnictví. V obytné části provozujeme vytápěný skleník pro pěstování výsadeb. Ten zaléváme pouze dešťovou vodou, jímavou ze střech obytných domů. Tuto dobrou zkušenost chceme rozšířit - při stavbě nové  budovy 47x12m s provozními prostorami zahradnictví, projektujeme instalace jímek na 60-80 m3 dešťové vody, tou plánujeme zalévat nový vytápěný skleník o ploše 100m2 a také 1500m2 stávajících fóliovníků.

V údolní nivě potoka Švarcavy máme vyprojektovanou a povolenou stavbu protipovodňového polderu, se stálou zásobou vody v ploše půl ha. K tomu bohužel musíme získat statní dotaci, což se po mnoho let nedaří.

Zdravé potraviny.

Od roku 2005 pěstujeme zeleninu, ovoce, ořechy a koření v režimu bioprodukce. Neprovedli jsme sic certifikace, to však pouze pro omezení byrokracie. Chováme pastevním způsobem, za přísného dodržení nejlepších životních podmínek, kravičky plemene Jersey.

Vyrábíme ve faremní mlékárně mléčné produkty - mléko, sýry, tvaroh, jogurt špičkové kvality. Na farmě máme také včelín s padesáti včelstvy. Slouží k opylování a i k produkci medu. Všechny výrobky jsou určeny jednak ke spotřebě rodiny farmáře i zaměstnanců a také do dvou rodinných restaurací, vyhledávaných hosty právě pro tuto kvalitu potravin.

Ochrana ovzduší.

V současnosti vytápíme prostory farmy kotli na dřevoplyn se spalováním vlastního vyprodukovaného dřeva a tepelným čerpadlem. Na nové provozní budově plánujeme zavedení úplně energetické soběstačnosti. Hybridní fotovoltaika na střeše stavby, akumulátory v podzemí, topení tepelným čerpadlem, doprava produkce i obdělávání pozemků elektrickými akumulátorovými stroji, chlazení, zálivka, sušení produkce, dojení, vše na ekologicky vyráběnou elektřinu z vlastního zdroje- FVHE.

Zlepšení vztahů mezi lidmi.

Snažíme se o dobrou spolupráci s našim okolím. Postavili jsme hipostezku pro bezkonfliktní jízdu koňmo na naších i okolních polích, opravili povodní stržený mostek na Švarcavě, vše vlastní nákladem. Rekultivovali jsme 2ha skládky, páchané spoluobyvateli na obecním pozemku obce Roblín od roku 1940. Chceme rozšířit na úkor našich pozemků okresní silnici, nebezpečně úzkou. Rádi bychom naproti hřbitovu vyseli květnatou louku a na části vysadili lipový sad Naděje. Na závěr pak vystavěli ekumenickou kapli Smíření, v tomto sadu. Ta bude sloužit všem bez rozdílu vyznání, kdož budou chtít ulehčit své duši modlitbou v krásném místě.

Uvažujeme ve spolupráci spolku Bílý jednorožec s Asociací soukromého zemědělství, pořádat pro zájemce přednášky s osvětou o možnostech trvalé udržitelného života na zemi.